Jaarverslag 2021

Wij werken aan een toegankelijk(er) Heemstede, dat is terug te zien in ons jaarverslag. We hebben mooie resultaten behaald. Politici, ambtenaren, inwoners en ondernemers bewust te maken van de bijzondere uitdagingen van mensen met een beperking helpt hierbij. Samen vinden we oplossingen, waardoor ook mensen met een handicap toegang krijgen tot activiteiten die nu soms nog onbereikbaar zijn.
De agenda voor het komende jaar staat ook vol met ideeën en plannen om de toegankelijkheid voor álle inwoners verder te verbeteren. We hebben er zin in!

Hieronder staat de tekst van ons jaarverslag 2021 uitgeschreven. Downloadt u liever de pdf, dat kan hier.

Inleiding
Ondanks de coronamaatregelen heeft de Werkgroep Toegankelijkheid Heemstede (hierna WTH) in 2021 toch veel activiteiten ondernomen. Dit document is daar een verslag van. Voor uitgebreide informatie hebben we de verschillende onderwerpen verrijkt met links naar onze website, waar over het betreffende thema meer informatie staat.

1. Resultaten speerpunten 2021

Dominieke Bos steekt het zebrapad over

1.1 Zebrapad, zijstraatmarkering en geleidelijnen
Na 11 jaar lobbywerk is in 2021 het zebrapad op de Raadhuisstraat aangelegd. Ook zijn op de Binnenweg de zijstraatmarkeringen verbeterd. Inwoners reageren hier positief op. Ook zijn er op de Binnenweg en rond het zebrapad op de Raadhuisstraat geleidelijnen aangebracht. In een korte video hebben we hieraan in de week van de toegankelijkheid aandacht besteed op onze sociale media.

1.2. Toegankelijke nieuwe website WIJ Heemstede
Halverwege mei hebben we op verzoek van de directeur van WIJ Heemstede een serie screenshots van de nieuwe website beoordeeld. Deze hebben we van feedback voorzien.

1.3 Toegankelijkheid De Luifel
In januari hebben wij voor de tweede keer De Luifel geschouwd op toegankelijkheid. Omdat na de eerste schouw een verbouwing heeft plaatsgevonden.

1.4. Openbare toegankelijke sanitaire voorzieningen in het centrum van Heemstede
Dominieke Bos neemt vanuit zowel de WMO Klankbordgroep als vanuit de WTH deel aan de werkgroep sanitaire voorzieningen. Het doel: voldoende toegankelijke toiletten – voor mensen die ‘gewoon’ nodig moeten en meer nog voor mensen met een medisch probleem met blaas / darmen. We hebben meegedacht over mogelijke oplossingen en twee keer aandacht gevraagd voor dit onderwerp: · Klantentoilet Dekamarkt toegevoegd aan Hogenood-app · Kent u de medische toiletpas?

Tijdens de winkelstraatwandeling op zoek naar obstakels

1.5. Ruim baan op de stoep
In juni (Binnenweg/Raadhuisstraat) en in september (ook Jan van Goyenstraat en Zandvoortselaan) hebben we campagne gevoerd om winkeliers en winkelend publiek bewust(er) te maken van de obstakels, die ze onnodig opwerpen. Vooraf brachten we persoonlijk een brief met uitleg rond aan de winkeliers en maakten we met enkele handhavers een winkelstraatwandeling. Tijdens de campagne gingen de BOA’s met winkeliers in gesprek en deelden waar nodig onze flyer uit. Zie ook: · Campagne ‘Ruim baan op de stoep’ van start · Campagne ‘Ruim baan op de stoep’ succesvol · Winkelstraatwandeling met Handhaving levert mooie oogst op

2. Overige thema’s, waarvoor wij aandacht hebben gevraagd

2.1 Sporten, toegankelijk voor iedereen
In februari 2021 hebben we een blog gepubliceerd over toegankelijk sporten.

2.2. Rolstoeltoegankelijk boshek
In februari 2021 heeft de gemeente op verzoek van de WTH een eerste rolstoelvriendelijk hek geplaatst in het wandelbos Groenendaal. Een hoopvolle start voor toegankelijke natuur in Heemstede. In de lokale kranten en op de sociale media is hier aandacht aan besteed.
In november maakten de gemeentelijke timmermannen nog drie zulke hekken. We hopen dat deze spoedig geplaatst worden.

2.3. Verkiezingen
De Heemsteedse stembureaus bleken tijdens de Tweede Kamerverkiezingen niet erg toegankelijk. Dit ondanks de inspanningen van Dominieke Bos twee jaar geleden. Lees meer hierover. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 hebben we Plein1 geschouwd als stembureaulocatie.
Tijdens deze schouw ontstond het idee voor een korte video over het bejegenen van mensen met een beperking. Bedoeld ter informatie van de stembureauvrijwilligers. Tijdens een overleg met de gemeentelijke coördinatoren van de stembureaus hebben Annemieke Janus en Dominieke Bos tips gegeven over het toegankelijk(er) maken van een aantal stembureaus. O.a. stelden we voor om samen met Communicatie genoemde video te (laten) maken, om heldere looplijnen aan te brengen in de stembureaus (van binnenkomen op de stemlocatie tot weer buiten staan), om gezamenlijk tijdig verschillende stembureaus te schouwen en om via beeldbeschrijving (geluidsbestanden) slechtzienden ‘door de stemfaciliteit heen te begeleiden’. Begin 2022 hebben we hierover weer contact.

Ook hebben wij de fracties en besturen van de lokale politieke partijen via de fractievoor-zitters een brief gestuurd, waarin wij aandacht vroegen voor het onderwerp toegankelijkheid voor mensen met een beperking en het verzoek dit onderwerp op te nemen in hun verkiezingsprogramma’s.

2.4. Kliko’s: elke week een uitdaging
Omdat kliko’s in sommige delen van Heemstede de stoep flink blokkeren, hebben we met Meerlanden en de gemeente (beleidsambtenaar groen en afval en verkeerskundige) een klikowandeling gemaakt. Zo konden zij zelf zien hoe de hulphond zijn blinde baasje over straat om de kliko’s heen moest leiden en de rolstoel een eind achteruit moest om de stoep af en verderop weer op te komen. De door de ambtenaren voorgestelde pilot met o.a. bewoners om te bezien welke oplossingen mogelijk zijn, lijkt vooralsnog gewijzigd in het laten maken van een video ter verspreiding in Heemstede. Voortzetting in 2022.

2.5. Project ‘Wees toegankelijk en vertel het’
We zijn een project gestart, om alle toegankelijk gemaakte faciliteiten in Heemstede te inventariseren. Van dat ene boshek tot de websites, die door de gemeente in de lucht gehouden worden, en van winkels tot sport- en activiteitenverenigingen. Stand van zaken: een eerste eigen inventarisatie is klaar. Begin volgend jaar willen we deze lijst aanvullen in gesprek met verschillende ambtenaren, ondernemers en verenigingen. Als de lijst voldoende gevuld is, willen we hierover samen met de gemeente aan de burgers berichten.

Overhandiging offerte aan de gemeente secretaris

2.6. Week van de Toegankelijkheid (4 – 10 oktober)
We maakten drie video’s over (on)toegankelijkheid en verspreidden die via onze sociale media. Verder hebben we aan de gemeentesecretaris en de domeinmanager samenleving de offerte ‘Ruiken aan inclusief werken’ aangeboden. Deze bevat een workshop om de ambtenaren meer bewust te maken van de bijzondere uitdagingen van mensen met een beperking. Mevrouw De Vos beloofde hier in 2022 gebruik van te zullen maken. Lees hier alles over deze acties.

3. Communicatie

3.1. Inloopspreekuur
Voor zover mogelijk hielden we de eerste woensdagochtend van elke maand een inloopspreekuur. Dit gaan we in januari evalueren. De onderwerpen van inwoners gaan o.a. over overhangend groen en slechte bestrating.

3.2. Website
Via onze website delen we informatie en berichten we over onze activiteiten. Dat doen we ook via onze sociale media – Facebook, Twitter en Instagram. Op de website zelf kan niet gereageerd worden. Dit is mogelijk via ons contactmailadres en sociale media.

3.3. Sociale media FacebookTwitter Instagram
Opvallend: onze posts op Twitter en Instagram worden vooral gelezen en geliked door medewerkers van de gemeente Heemstede. Facebook-posts worden breder gelezen en geliked, waarschijnlijk omdat wij deze via onze eigen accounts delen.
We gaan bekijken hoe we via deze weg meer Heemsteedse inwoners kunnen bereiken.

3.4. E-mail
Afgelopen jaar ontvingen we 11 e-mails op ons contactmailadres. Bijna de helft van de mails kwamen van inwoners met vragen over overhangend groen, (te) smalle stoepen en andere (te) smalle doorgangen, ook door onhandig geparkeerde auto’s. De andere helft kwam van verschillende organisaties.

3.5. Contact met Projectgroep Toegankelijkheid Bloemendaal
Begin dit jaar vond een eerste kennismaking via Zoom plaats met de leden van Projectgroep Toegankelijkheid Bloemendaal.
In november is er een live bijeenkomst op het gemeentehuis van Bloemendaal geweest. Hier is besproken dat de werkgroepen met elkaar contact houden om informatie uit te wisselen en elkaar te inspireren. Ook willen we elkaar één keer per jaar live ontmoeten.

3.6. Contact met de gemeente
Met de afdeling handhaving hebben wij goed en intensief contact. De handhavers waren enthousiast over onze campagne Ruim baan op de stoep. Zij maakten tweemaal een winkelstraatwandeling met ons en gaven in juni én in september alle medewerking, om ondernemers en winkelend publiek bewust te maken van de onnodige obstakels die ze opwerpen. Ook is er diverse keren overleg geweest.
De coördinator van Plein1 is goed benaderbaar en denkt mee over de toegankelijkheid van Plein1. Tot slot is er goed contact met de afdeling communicatie.

4. Ideeën en plannen voor 2022

· Verdere uitvoering van het project Wees toegankelijk en vertel het.

· Nieuwe campagne Ruim baan op de stoep. We zullen aandacht vragen voor de uitdagingen die mensen met een beperking tegenkomen door slecht / niet gesnoeide hagen en overhangend groen.

· Op zoek naar wegen om beter gevonden worden door gemeentelijke (beleids)ambte-naren. Daarom zijn we blij met de uitnodiging van de gemeentesecretaris, om ons – na de workshop ‘Ruiken aan inclusie’ voor de gemeenteambtenaren – aan hen voor te stellen en te vertellen wat ze bij ons kunnen (zouden moeten) halen.

· Evaluatie contacten met inwoners. Actief op zoek naar wegen om beter bekend te raken bij de inwoners, zodat zij ons meer feedback geven over ontoegankelijkheden en obstakels.

· Bijdragen aan toegankelijke (gemeenteraads)verkiezingen. Met een video voor stembureauvrijwilligers zijn de verkiezingen van 2022 nog niet 100% toegankelijk. Dit punt zal ook na de verkiezingen regelmatig terugkomen op de agenda van de WTH om verdere verbeteringen na te streven.

· Eind 2022 eindigt ons tweejarige initiatiefbudget. Op welke financiële middelen en ambtelijke ondersteuning vanuit de gemeente mogen we vanaf 2023 rekenen, zodat wij onze inspanningen voor de gemeente m.b.t. de implementatie van het VN-verdrag Handicap kunnen voortzetten?

5. Financiële verantwoording

De WTH heeft voor twee jaar een bijdrage uit het initiatiefbudget ontvangen van in totaal € 7.200.
Uitgaven in 2021 bedroegen in totaal € 57,00.
N.B. De uitgaven voor al het flyermateriaal en het drukken van de brieven aan de winkeliers om de campagnes aan te kondigen, zijn afgelopen jaar nog door onszelf gedragen.