Evaluatie 2022

De Werkgroep Toegankelijkheid Heemstede is de schakel tussen de gemeente en de inwoners als het gaat om de toegankelijkheid van de gemeente, haar gebouwen en haar diensten, andere publieke gebouwen, toegankelijkheid van openbare ruimte, toegankelijkheid van sport en vrije tijd, toegankelijkheid van (digitale) informatie. De WTH houdt jaarlijks diverse bewustwording campagnes om een betere toegankelijkheid te realiseren. In 2022 lag onze focus op het beter gevonden worden door gemeente en inwoners. Wat wij zoal gedaan hebben en wat onze plannen zijn voor 2023 lees je in onze evaluatie over 2022.

Hier onder schrijven wij de evaluatie helemaal uit.
Wil je onze evaluatie 2022 of van een jaar eerder downloaden dan kan dat hier:
Evaluatie 2022
Evaluatie 2021

Inleiding 

De Werkgroep Toegankelijkheid Heemstede heeft in 2022 talloze activiteiten ondernomen om de bewustwording op het gebied van toegankelijkheid voor mensen met een beperking te vergroten. In de voorliggende evaluatie zal de WTH u meenemen langs alle activiteiten door het jaar heen.
Het jaar 2022 werd voor de WTH ook gekenmerkt door het hoge verloop van teamleden. 
Voor het verlaten van de WTH werden diverse redenen genoemd waarvan keuzes maken als gevolg van beperkte energie de meest gehoorde reden bleek te zijn. Gelukkig zal de WTH in 2023 naar verwachting weer bestaan uit zes of meer leden. Daarmee zijn de posities van de vertrokken leden weer ingevuld. 

In onze evaluatie van 2021 heeft u kunnen lezen dat de WTH zich in 2022 had voorgenomen het accent te leggen op ‘gevonden worden’. Dit speerpunt hebben wij terug laten komen in diverse activiteiten. Hierover leest u meer in deze evaluatie over 2022. 


1 Bekendheid genereren
De Werkgroep Toegankelijkheid Heemstede (WTH) heeft zichzelf ten doel gesteld meer bekendheid te genereren. De WTH wordt wel benaderd maar de WTH ziet dat op dit punt verbeterslagen te maken zijn bij zowel ambtenaren als bij inwoners. Wanneer de WTH beter gevonden wordt, zal ook de toegankelijkheid voor mensen met een beperking beter in de spotlights komen waardoor de bewustwording ook wordt vergroot. Bekendheid wilden we op diverse manieren genereren. Hieronder zullen we deze vormen beschrijven

Overhandiging jaarverslag
Het jaarverslag hebben wij aan het begin van dit jaar overhandigd aan de wethouder Sociaal Domein. Op de dag van overhandiging is het jaarverslag ook gestuurd naar het college en naar de fractievoorzitters van de Heemsteedse politieke partijen. Om het jaarverslag met al onze activiteiten bekend te maken bij de inwoners hadden wij bij de overhandiging van het jaarverslag aan de wethouder ook de journalisten van de huis-aan- huis bladen uitgenodigd.  De overhandiging van het jaarverslag 2021 hebben wij beschreven op onze website zie http://werkgroeptoegankelijkheidheemstede.nl/2022/02/04/werkgroep-toegankelijkheid-overhandigt-jaarverslag-aan-wethouder-sociaal-domein Alle jaarverslagen zijn te vinden op onze website

Kennismaking nieuwe wethouder
Na de verkiezingen besloot het college om het Sociaal Domein op te delen per onderwerp. Dit betekende voor de WTH dat wij niet meer onder de wethouder Sociaal Domein kwamen te vallen maar er een wethouder werd geïnstalleerd met de portefeuille ‘inclusie’. Met de wethouder gaan wij de komende jaren werken aan de ontwikkeling van de inclusie agenda.

‘Heemstede maakt het mogelijk’ budget
De WTH heeft bij de start in 2020 een bijdrage gekregen uit het ‘Heemstede maakt het mogelijk budget’. Hieruit worden alle door de WTH gemaakte kosten betaald. Dit budget loopt tot 2023. De WTH voert overleg met de gemeente over het vervolg van de financiering. 

Ambtenaren spreekuur
Een nieuwe actie in het kader van betere vindbaarheid is het ambtenaren spreekuur. Voorafgaand aan deze ochtend is er aandacht aan besteed via het intranet van de gemeente. 
Het doel van het spreekuur voor ambtenaren: De mogelijkheid bieden tot kennismaking met de WTH en het voorleggen van casussen waar wij over mee zouden kunnen denken. Het spreekuur werd gehouden in het EWC op het raadhuis op 21 juni 2022 van 11-12 uur. Het spreekuur werd bezocht door 4 ambtenaren.
In de evaluatie van deze activiteit concludeerde de WTH dat dit ambtenaren spreekuur vruchtbaar was en herhaling van dit spreekuur zinvol is. 

Workshop
In de Week van de Toegankelijkheid 2021 heeft de WTH aan de gemeentesecretaris en de domein manager Sociale Zaken een offerte overhandigd voor een workshop ‘Ruiken aan inclusief werken’. Deze offerte is geaccepteerd en uitgevoerd in zowel de gemeente Heemstede als Bloemendaal. De workshop stond onder leiding van het bedrijf All Inclusive at Work op 07 juni en 14 juni 2022. 

Aanwezig op de weekmarkt
Uit de evaluatie van het inloopspreekuur bleek dat de WTH meer inwoners wilde bereiken dan dat er inwoners naar het inloopspreekuur komen. Wij besloten het inloopspreekuur af te wisselen met enkele malen per jaar met een kraam op de weekmarkt te staan. Op de ochtenden dat wij aanwezig waren op de weekmarkt kregen wij veel input van inwoners.

http://werkgroeptoegankelijkheidheemstede.nl/2022/03/24/23-maart-oor-te-luister-op-de-weekmarkt/
http://werkgroeptoegankelijkheidheemstede.nl/2022/08/17/in-contact-met-inwoners-tijdens-de-weekmarkt/


2 Eigen projecten
Naast de input van de gemeente en de inwoners heeft de WTH dit afgelopen jaar ook gewerkt aan diverse andere onderwerpen.

Verkiezingen
Verkiezingen komen en gaan. Zolang de verkiezingen niet goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking zullen wij ons in blijven zetten wat betreft dit onderwerp. Dit jaar waren het de gemeenteraadsverkiezingen. Vooraf hebben we met de projectleider verkiezingen van de gemeente een gesprek gevoerd over hoe wij zo toegankelijk mogelijke verkiezingen zien. Autonoom stemmen zou het mooiste zijn, maar dit is op dit moment niet haalbaar in Nederland. Samen maakten we een lijst van voorwaarden waar toegankelijke verkiezingen aan moeten voldoen. Dit jaar hebben we met die checklist een toer gemaakt langs diverse locaties waar gestemd ging worden. We hebben een filmpje opgenomen over bejegening voor de stembureauvrijwilligers en er is door de gemeente voor een aantal stembureaus een audio routebeschrijving gemaakt. 

Https://werkgroeptoegankelijkheidheemstede.nl/2022/03/17/werkgroep-toegankelijkheid-heemstede-kijkt-tevreden-terug-op-de-gemeenteraadsverkiezingen/

De voorzitter van de WTH heeft de burgemeester van Heemstede ondersteund bij het schrijven van een motie ‘toegankelijk stemmen voor mensen met een visuele beperking in Nederland’. Deze motie is op 29 juni ingediend tijdens het congres van de VNG. De motie is aangenomen met 99,23% van de stemmen. 

Beleving pad Kinderboerderij
Wij lazen in de krant over een beleving pad bij de kinderboerderij en besloten contact op te nemen met de kinderboerderij. Dit leverde een werkbezoek op waarbij wij inspiratievolle ideeën hebben kunnen geven voor inclusie bij de kinderboerderij. Ook werden de wensen met betrekking tot het beleving pad met ons gedeeld. Later dit jaar hoorden wij dat deze wens moeilijk realiseerbaar blijkt. 
https://werkgroeptoegankelijkheidheemstede.nl/2022/03/26/werkbezoek-aan-kinderboerderij-t-molentje/

Bankjes
Bij de WTH kregen we meerdere meldingen van mensen die bankjes misten op de Binnenweg/Raadhuisstraat. De WTH was nieuwsgierig naar deze meldingen en heeft onderzoek gedaan naar het aantal bankjes en de plaatsen waar deze bankjes stonden. De WTH constateerde dat er bankjes staan daar waar ook bankjes kunnen staan. Een aantal bankjes komen terug als het bouwterrein weer opgeheven wordt. Na wat speurwerk is er 1 bankje terug geplaatst waar oorspronkelijk ook een bankje had gestaan. 
https://werkgroeptoegankelijkheidheemstede.nl/2022/10/24/even-zitten-dat-kan-weer/

Wees toegankelijk en vertel het
Bij het project ‘Wees toegankelijk en vertel het’ stellen wij de vraag wat er juist wel goed gaat op het gebied van toegankelijkheid in Heemstede. Terwijl wij in 2021 bij onszelf te rade zijn gegaan, wat wij zelf als toegankelijk ervaren, hebben wij in 2022 gesproken met beleidsmakers van de gemeente. Wij hebben het gesprek gevoerd met een bouwkundige, twee verkeersdeskundigen en de teamleider communicatie. 
De informatie die deze gesprekken opleverde hebben wij niet openbaar gedeeld maar houden wij tot het eind van het project voor onszelf. Aan het eind van het project zullen wij hier via de media-aandacht aan gaan besteden. In 2023 blijven wij werken aan dit project. 

Stakeholder
De WTH is in 2022 als stakeholder betrokken geweest bij de volgende lange termijn ontwikkelingen: 
*WABO Tunneltje Leyduin
*Herinrichting stationsgebied

3 Input van inwoners
De WTH krijgt via verschillende kanalen input van inwoners. Wij stimuleren inwoners zelf melding te maken van hetgeen zij ervaren als ontoegankelijk. De WTH registreert zelf ook deze meldingen. Hiermee bepalen wij jaarlijks welke onderwerpen extra aandacht behoeven voor een bewustwordingscampagne. Wanneer het een uitgebreide casus betreft, voert de WTH eerst zelf onderzoek uit voordat het naar de gemeente gaat. 

Casussen die de WTH zelf heeft opgepakt zijn:

Gevoel van onveiligheid met de scootmobiel bij de Groenlink flat (provinciebuurt)
Een dame van 94 voelt zich onveilig in haar scootmobiel. Zij vindt het te druk met auto’s en zou de omgeving anders ingericht willen zien om meer overzicht te hebben. De WTH heeft een luisterend oor geboden en heeft ter plaatse mevrouw voorzien van tips hoe zij zich veiliger zou kunnen voelen. De omgeving herinrichten vond de WTH niet nodig. 

Ontbrekende leuning van een trap bij de haven
De WTH is ter plaatse gaan kijken en constateerde dat een leuning hier meer veiligheid zou bieden omdat de traptreden diep zijn. Een rolstoelhelling is te ver verwijderd van de trap, wat het comfort van de rolstoelgebruiker niet ten goede komt.  

Vernielde boot bij aanlegsteiger van de Hartekamp
De WTH werd benaderd door een verdrietige vrouw wiens zoon een boot heeft liggen bij de aanlegsteiger van de Hartekamp. Deze boot is doelwit van vernieling geweest. Mevrouw heeft contact opgenomen met de gemeente of de boot bij haar eigen steiger zou mogen liggen maar dit mocht helaas niet van de gemeente. De boot bij de Hartekamp ligt er volgens de regels op eigen risico. De WTH heeft mevrouw een luisterend oor geboden maar heeft helaas niet meer kunnen betekenen.
 
Brengparkje Sportparklaan
De WTH is benaderd om de toegankelijkheid van het afval brengparkje op de Sportparklaan te beoordelen. Hierover was door een inwoner een melding gedaan bij de gemeente. De WTH is ter plaatse gaan kijken en heeft foto’s genomen van de situatie. Het brengparkje blijkt niet toegankelijk voor mensen in een rolstoel omdat onder andere de stoep te hoog is. 


4 Bewustwording
Een toegankelijke samenleving ontstaat niet zomaar. Daar is veel voor nodig. Het belangrijkste werk van de WTH bestaat uit het creëren van bewustwording bij inwoners, ondernemers, beleidsmakers en gemeentepolitiek. 

Ruim Baan campagne
Tweemaal per jaar houdt de WTH de campagne Ruim Baan. In 2022 hebben we ons voornamelijk gericht op de winkelgebieden. Voorafgaand aan de campagne maakt de WTH een wandeling met medewerkers van de afdeling Toezicht en Handhaving door het gebied. Inwoners en ondernemers worden aangesproken en er worden zgn. bewustwordings kaartjes uitgedeeld bij situaties die de openbare ruimte ontoegankelijk maken. De campagne duurt een week. Inwoners en ondernemers tonen begrip voor deze actie.

Week van de Toegankelijkheid 2022 
In 2022 hadden wij het plan opgevat om een fotowedstrijd voor Heemstedenaren te organiseren waar zij kans maakten op een prijs voor de mooiste ontoegankelijke situatie plus het aanleveren van een zo bruikbaar mogelijke oplossing voor het probleem. Ook stond er een afspraak om de gemeentewerf te schouwen. Beide activiteiten konden door diverse redenen geen doorgang vinden. Daarom hebben wij onze aandacht vooral gericht op een onlinecampagne. Gedurende de week plaatste de WTH ‘Wist u datjes’ als “Een fiets parkeren op de blindengeleidelijnen? Je zet toch ook geen kast op de A10?” 

Pluim
De WTH vindt het belangrijk om dat wat goed gaat, ook te benoemen en te delen. Daarom delen wij een pluim uit als wij van mening zijn dat een persoon zich heeft ingezet voor de toegankelijkheid voor mensen met een beperking in Heemstede. In 2022 deelden bij een pluim uit aan Home made by _Ree. Deze ondernemer heeft zich ingezet om zijn zaak toegankelijk te maken voor mensen met een fysieke beperking.
http://werkgroeptoegankelijkheidheemstede.nl/2022/05/06/een-pluim-voor-home-madeby-_-ree/


5 Communicatie
In 2022 heeft de WTH gecommuniceerd via de volgende kanalen:

Online:
Website:   
Facebook: 
Twitter: 
Instagram: 
Beleef Heemstede: (nieuw sinds 2022) 
WeHelpen: Hier hebben we een oproep geplaatst dat we op zoek zijn naar nieuwe leden. 
Mail

Fysiek:
Markt  Op pagina 2 van deze evaluatie beschrijven we onze contacten met inwoners op de weekmarkt.

Inloopspreekuur: Het inloopspreekuur vindt plaats op iedere 1e woensdag van de maand op Plein1. Gemiddeld komen er 0-4 inwoners per keer. Net als op de markt zijn de gespreksonderwerpen divers. 


6 De plannen van de WTH in 2023
* De WTH maakt begin 2023 een doorstart met 2 nieuwe leden. Daarmee hebben wij weer een bezetting van 4 leden. De WTH zal medio januari 2023 een advertentie in de Heemsteder plaatsen om ook de laatste 2 lege plekken bezet te krijgen. 

*De WTH gaat samen met de gemeente in 2023 werken aan een samenwerkingsvorm als  regelement waardoor wij financieel ondersteund blijven door de gemeente. 

*De WTH is voornemens om het ambtenarenspreekuur en het aanwezig zijn op de weekmarkt vorm te blijven geven in 2023. De kraam van de weekmarkt zal verder vormgegeven worden.

*In het voor -en najaar van 2023 zal er weer een bewustzijnscampagne plaatsvinden. De campagne in het voorjaar zal gehouden worden in de Bomenbuurt.

*In 2023 zal er medio het voorjaar tijdens de campagne een nieuwe Pluim uitgereikt gaan worden.

*Wij zullen vervolgstappen maken in het project ‘Wees toegankelijk en vertel het’. 

*Wij monitoren in 2023 de provinciale verkiezingen en evalueren de toegankelijkheid hiervan met de gemeente. 

*In 2023 zullen wij een actief vervolg geven aan de ‘kliko campagne’ welke wij in 2021 gestart zijn maar deze is blijven liggen in 2022. 

* De WTH blijft in 2023 stakeholder in langlopende beleidsonderwerpen als het project WABO Tunneltje Leyduin en Herinrichting stationsgebied. 

*De WTH spreekt de wens uit een begin te kunnen maken aan het opzetten van een scholenproject omdat bewustwording op het gebied van toegankelijkheid begint bij de jeugd. 

Dominieke Bos
Werkgroep Toegankelijkheid Heemstede

December 2022